Persondatapolitik

FORMÅL OG INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi (Lars Larsens JYSK Fond) behandler om dig, hvornår vi gør det, hvorfor og hvor lang tid vi behandler dine personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.

Vi anbefaler derfor, at du læser denne databeskyttelsespolitik omhyggeligt igennem.

Lars Larsens JYSK Fond, CVR-nr. 38 37 97 63, Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (herefter ”Fonden” eller ”vi”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Lars Larsens JYSK Fond
Sødalsparken 18
8220 Brabrand
Danmark

Mail: [email protected]

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG OG HVORFOR

Hvis du henvender dig til Fonden, fx i forbindelse med en ansøgning, behandler vi de personoplysninger som du sender til os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), herunder eksempelvis:

a. Dit navn

b. Oplysninger om din stillingsbetegnelse og organisation

c. Adresse, postnummer og by 

d. Telefonnummer og mailadresse

e. Projektbeskrivelse, herunder ansøgning og tidsplan

f. Budget

Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for vores administration og håndtering af din henvendelse går forud for dine eventuelle modstridende interesser og grundlæggende rettigheder. Vi behandler ikke dine personoplysninger til andre formål.

HVEM VIDEREGIVER VI DINE OPLYSNINGER TIL

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når vi mener det er nødvendigt for os som følge legitime formål til brug for Fonden, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

Alt afhængig heraf kan vi videregive dine personoplysninger til virksomheder omfattet af Lars Larsen Group (LLG A/S), CVR-nr.: 86001519, samt drifts- og softwareleverandører, revisorer, advokater og bankforbindelser samt øvrige samarbejdspartnere, der bistår og hjælper Fonden.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Personoplysninger overføres som udgangspunkt ikke til lande uden for EU/EØS. 

Vi anvender dog Microsofts europæiske platform, hvilket kan indebære, at eventuelle ikke-EU baserede samarbejdspartnere hos Microsoft i særlige tilfælde kan tilgå platformen til brug for support- og sikkerhedsmæssige opgaver. 

I det omfang personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer Lars Larsens JYSK Fond et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne, eller ved at sikre, at modtagerne som minimum er underlagt særlige certificeringsmekanismer, eller at disse udgør "sikre" tredjelande godkendt af EU-Kommissionen. 
                   
Du kan anmode om en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte os.

DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder overfor os:

  • Indsigt Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.
  • Berigtigelse Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.
  • Sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.
  • Begrænsning af behandling I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
  • Indsigelse I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  • Dataportabilitet I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre disse rettigheder gældende overfor os, kan du altid kontakte os, som anført ovenfor.

Du kan også læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

KLAGEMULIGHEDER

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER AF VORES PERSONDATAPOLITIK

Vi forbeholder os ret til at ændre denne persondatapolitik, såfremt vi foretager ændringer i vores behandlingsaktiviteter. Ved væsentlige ændringer heraf forsøger vi så vidt muligt at kontakte dig herom, inden ændringerne træder i kraft.